Poniedziałek, 23 maja 2022, tydzień nieparzysty (21)

Strona główna

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY


Obok Państwowej Inspekcji Pracy do nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy upoważniona jest  SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY, której funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. Kieruje nią zakładowa organizacja związkowa. Społecznym nadzorem mogą być zatem objęte tylko te przedsiębiorstwa, w których działają związki zawodowe.

Spoełeczna Inspekcja Pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników. Inspekcja ta reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy. Społeczna iIspekcja Pracy jest powoływana w trosce o poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy.


Społeczny inspektor pracy ma prawo:

a. kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy;

b. kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy (przestrzeganie postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych);

c. uczestniczyć w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;

d. brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w analizowaniu przyczyn powstawania tych wypadków, a także zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy;

e. kontrolować stosowanie przez zakład pracy właściwych środków zapobiegawczych;

f. uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy;

g. opiniować  projekty planów poprawy warunków bhp i planów rehabilitacji zawodowej;

h. podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników w kształtowaniu właściwych warunków bhp.

 

Społeczni Inspektorzy Pracy w Uniwersytecie Łódzkim

 

L.p. Imię i Nazwisko Społecznego Inspektora Pracy Funkcja Jednostka UŁ
1. Barbara Krawczyk
Zakładowy Społeczny Inpektor Pracy Wydział Chemii
2. Adam Kurzac Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
3. Anna Fenyk Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy  Wydział Chemii UŁ

 

Do góry ^^
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2014 Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
strony internetowe Łódź