Niedziela, 26 czerwca 2022, tydzień nieparzysty (25)

Strona główna

ZAPOMOGI

REGULAMIN  PRZYZNAWANIA  ZAPOMÓG LOSOWYCH

 

§ 1

Zapomogę losową z funduszu Rady Zakładowej ZNP w UŁ przyznaje się członkom ZNP UŁ z minimum dwuletnim stażem związkowym, aby pomóc w trudnych sytuacjach życiowych, rodzinnych i materialnych.

§2

Zapomogę losową można przyznać w następujących sytuacjach:

a. indywidualne zdarzenie losowe – np. wypadek, kradzież z włamaniem do mieszkania, pożar, zalanie mieszkania;

b. klęska żywiołowa;

c. długotrwała choroba – niezbędne zaświadczenie lekarskie o chorobach przewlekłych;

d. śmierć.    

§3

Do wniosku powinny być dołączone kopie dokumentów potwierdzających uzasadnienie przyznania zapomogi:

a. informacja o wypadkach związanych z losowym zdarzeniem (kopia zaświadczenia ze szpitala, zaświadczenie od lekarza o chorobach przewlekłych, kopie rachunków/faktur za zakupione lekarstwa czy wizyty lekarskie) członka Związku lub osoby pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;

b. informacja o dochodach na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym (PIT do wglądu).

§4

Osoby pragnące uzyskać zapomogę losową powinny złożyć do Sekretariatu ZNP w UŁ (Rektorat, pok. 113 a) wniosek o przyznanie pomocy finansowej wraz  z uzasadnieniem i opinią przewodniczącego Rady Oddziałowej ZNP (wniosek do pobrania w Sekretariacie  i na stronie Związku). Wnioski Emerytów opiniuje Przewodniczący Sekcji Emerytów.

§5

O zapomogę losową może wystąpić w imieniu osoby zainteresowanej inny członek ZNP UŁ.

§6

W przypadku długotrwałej i trudnej sytuacji materialnej o zapomogę losową można wystąpić nie częściej niż raz na 2 lata.

 §7

 Na wysokość zapomogi losowej będą miały wpływ  - charakter zdarzenia losowego oraz sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o zapomogę. 

§8

Wniosek o zapomogę losową, po spełnieniu podanych wyżej warunków formalnych, rozpatruje Prezydium Rady Zakładowej ZNP w UŁ i podejmuje decyzję o jej przyznaniu. Od decyzji Prezydium nie przysługuje odwołanie.

 

Załącznik: wniosek o przyznanie pomocy finansowej

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG INNYCH NIŻ LOSOWE


§1

Zapomogę inną niż losową z funduszu Rady Zakładowej ZNP w UŁ przyznaje się członkom ZNP UŁ z minimum dwuletnim stażem związkowym.

§2

Zapomogę inną niż losową można przyznać w następujących sytuacjach:

a. spłata zadłużenia mieszkania;

b.zapomogi dla pracowników zwalnianych przez Zakład Pracy;

c. zakup okularów, aparatu słuchowego itp.

§3

Do wniosku powinny być dołączone kopie dokumentów potwierdzających uzasadnienie przyznania zapomogi.

§4

Członkowie Związku  pragnący uzyskać zapomogę powinni złożyć do Sekretariatu RZ ZNP w UŁ (Rektorat, pokój 113 a) wniosek o przyznanie pomocy finansowej wraz z uzasadnieniem oraz opinią przewodniczącego Rady Oddziałowej ZNP (wniosek do pobrania w Sekretariacie i na stronie internetowej). Wnioski Emerytów opiniuje Przewodniczący Sekcji Emerytów.

§5

O zapomogę losową może wystąpić w imieniu osoby zainteresowanej inny członek ZNP UŁ.

§6

O zapomogę inną niż losową można wystąpić nie częściej niż raz na 2 lata.

§7

Wniosek o zapomogę, po spełnieniu podanych wyżej warunków formalnych, rozpatruje Prezydium Rady Zakładowej ZNP w UŁ i podejmuje dezyję o jej przyznaniu. Od decyzji Prezydium nie przysługuje odwołanie.

 

Załącznik: wniosek o przyznanie pomocy finansowej

Do góry ^^
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2014 Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
strony internetowe Łódź