Poniedziałek, 15 sierpnia 2022, tydzień nieparzysty (33)

Strona główna

ZASIŁKI STATUTOWE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZASIŁKÓW STATUTOWYCH CZŁONKOM ZNP UŁ

 §1

 1. Członkom ZNP przysługują zasiłki statutowe z tytułu:
  1. urodzenia lub przysposobienia dziecka;
  2. śmierci współmałżonka, dzieci oraz rodziców (również teściów).
 2. Osobie, która pokryła koszty pogrzebu członka ZNP przysługuje zasiłek z tytułu zgonu członka ZNP.

§2

 1. Wnioski o przyznanie zasiłków rozpatruje Prezydium RZ ZNP w UŁ.
 2. Termin rozpatrzenia wniosku wynosi dwa tygodnie od daty jego złożenia.

§3

Członek Związku składający wniosek powinien legitymować się  co najmniej 6 - cio miesięcznym stażem związkowym oraz regularnie opłacanymi składkami członkowskimi.

Wniosek o przyznanie zasiłku składa się w ciągu roku od dnia urodzenia, przysposobienia lub zgonu na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 lub Nr 2 do niniejszego regulaminu, załączając odpowiednio:

 1. ważną legitymację ZNP,
 2. wyciąg z aktu urodzenia lub aktu zgonu,
 3. dowody pokrycia kosztów pogrzebu, w przypadku o którym mowa w §1 ust. 2,
 4. prawomocne postanowienie sądu w sprawie przysposobienia dziecka.

§4

 1. Zasiłek z tytułu urodzenia, przysposobienia lub zgonu dziecka wypłaca się oddzielnie każdemu z małżonków, jeżeli oboje są członkami ZNP.
 2. W przypadku ciąż mnogich zasiłek wypłacany jest na każde dziecko.
 3. W przypadku urodzenia dziecka martwego przysługuje jeden, korzystniejszy dla członka ZNP zasiłek.
 4. Zasiłek, o którym mowa w §1 ust. 2 przysługuje jednej osobie.

§5

Wysokość zasiłków statutowych:

 1. Z tytułu urodzenia dziecka                                                                   2000,- zł
 2. Z tytułu śmierci członka Związku lub członka rodziny                                1000,- zł
 3. Z tytułu śmierci członka rodziny                                                             800,- zł

 

§6

Zmiana Regulaminu może nastąpić tylko w formie pisemnej na podstawie uchwały Rady Zakładowej ZNP w UŁ,  pod rygorem nieważności.

§7

Regulamin wchodzi w życie z dniem  05 - 04 – 2011 roku i jego postanowienie stosuje się do urodzin i zgonów po tej dacie.

 

 

 

 


/-/ Krzysztof Skotnicki
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

Załączniki:

 1. Wniosek o przynanie zasiłku statutowego z tytułu urodzenia dziecka
 2. Wniosek o przynanie zasiłku statutowego z tytułu gonu członka ZNP UŁ lub członka rodziny

 

 

Do góry ^^
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2014 Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
strony internetowe Łódź