WYSOKOŚĆ  ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH  Z  ZFŚS NA 2018 r

 UZGODNIONYCH ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

 

  1. WYPOCZYNEK PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN

Wczasy zorganizowane– max. koszt skierowania w kraju i za granicą– 1. 800 zł

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWAŃ DO WCZASÓW „POD GRUSZĄ”

Przychód brutto/osobę       dof. dla prac.,emeryta, rencisty UŁ oraz czł. rodziny pracownika    

          Do  –    1.600  zł            –  1.250  zł/osobę                   

       1.601  –   2.400 zł            –  1.100  zł/osobę                   

       2.401  –   3.200 zł            –  1.000   zł/osobę                  

       3.201  –   4.000 zł            –    900  zł/osobę

       4.001  –   4.800 zł           –    800  zł/osobę

       4.801  –   5.600 zł            –    650 zł/osobę                     

    powyżej – 5.601 zł             –     500  zł/osobę                                                                    

 

Wnioski  należy składać w nieprzekraczalnym terminie do  31 października 2017r  na rok 2017 w Dziale Spraw Socjalnych UŁ ul. Narutowicza 68 pok. 6  w godz. 7,30- 15,30

  1. WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY ( w kraju i za granicą)
  • wartość skierowania na zimowiska 1.200 zł
  • MAX. wartość skierowania na kolonie i obozy w kraju -1.500 zł, za granicą -1.750 zł

        

Dofinansowania do wczasów dla pracowników UŁ oraz do kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży dotyczą zarówno wyjazdów krajowych jak i zagranicznych. Podstawą wypłaty dofinansowania jest faktura wystawiona przez Biuro organizujące wyjazd.

 

  1. WYSOKOŚCI POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE Z ZFŚS :
  • Remont bieżący mieszkania    do 15.000
  • Remont bieżący domu             do 18.000 zł
  • Kupno mieszkania lub domu  do 60.000 zł
  • Budowa domu                          do 60.000 zł

 

  1. DOFINANSOWANIA DO PRZEDSZKOLI
Przychód brutto na osobę % dofinansowania
do 2400,00 zł 60% jednak nie więcej niż 180 zł
2401,00 – 4000,00 zł 50% jednak nie więcej niż 150 zł
4001,00 – 5600,00 zł 40% jednak nie więcej niż 120 zł
powyżej 5601,00 zł 30 % jednak nie więcej niż 90 zł

 

5. TABELA ODPŁATNOŚCI I DOFINANSOWAŃ KART FITPROFIT 


Przychód brutto na osobę Karta imienna pełen zakres usług Karta basenowa dla dziecka do 15 roku życia
Wartość karty odpłatność pracownika dofinansowanie UŁ Wartość karty odpłatność pracownika dofinansowanie UŁ
Do 4.000,00 zł/m-c 70zł/m-c 30zł/m-c 40zł/m-c

 

20zł/m-c

 

5zł/m-c 15zł/m-c
Powyżej 4.000,00 /m-c 70zł/m-c 40zł/m-c 30zł/m-c

 

20zł/m-c

 

10zł/m-c 10zł/m-c

 

5a. TABELA DOFINANSOWAŃ DO KARNETÓW ZAKUPIONYCH INDYWIDUALNIE NA PŁYWALNIACH MIEJSKICH ORAZ DO ZAJĘĆ REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CWFIS PRZY UL. STYRSKIEJ (DOTYCZY EMERYTÓW UŁ)


Przychód brutto na osobę

 % dofinansowania  % odpłatności

Do 2400,00 zł

 55%

 45%

2401,00-4000,00 zł

 50%  50%

4001,00-5600,00 zł

 45%  55%

Powyżej 5601,00 zł

 40%  60%


6. TABELA ODPŁATNOŚCI DOT. WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ DZIAŁ SOCJALNY ORAZ SEKCJI  DZIAŁAJACYCH W UŁ


Przychód brutto na osobę

% odpłatności 

% dofinansowania 

Do 2400,00 zł

35%

65%

2401,00-4000,00 zł

40%

60%

4001,00-5600,00 zł

45%

55%

Powyżej 5601,00 zł

50%

50%


7. TABELA DOFINANSOWAŃ DO ZAKUPIONYCH BILETÓW TEATRALNYCH


Przychód brutto na osobę

% dofinansowania

% odpłatności

Do 2400,00 zł

55%

45%

2401,00-4000,00 zł

50%

50%

4001,00-5600,00 zł

45%

55%

Powyżej 5601,00 zł

40%

60%

              


TABELA   ODPŁATNOŚCI   DOTYCZĄCA :

WCZASÓW „POD GRUSZĄ,  WCZASÓW   DLA  PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN,

KOLONII I OBOZÓW  DLA  DZIECI   I   MŁODZIEŻY

UZGODNIONA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

NA 2017r

 

Max. koszt skierowania na wczasy w kraju i za granicą    – 1.800 zł

Max. koszt skierowania na kolonie, obóz w kraju               – 1.500 zł

Max. koszt skierowania na kolonie, obóz za granicą          – 1.750 zł

Max. koszt skierowania na zimowiska                                    – 1.200 zł

 

Przychód brutto na osobę Wysokość dof. wczasów

„pod gruszą”

na osobę

% odpłatności

za wczasy

%

dofinansow.

do wczasów

%

odpłatności za kolonie-wyjazd 1-go dziecka

%

odpłatności za kolonie-wyjazd 2-ki dzieci

    Do 1.600zł 1.250 zł 10% 90 % ryczałt – 100 zł ryczałt – 100 zł
1.601   – 2.400 zł 1.100 zł 15 % 85 % 10 % 6%
2.401   – 3.200 zł 1.000 zł 20 % 80 % 20 % 12 %
3.201   – 4.000 zł 900 zł 25 % 75 % 25 % 15 %
4.001   – 4.800 zł 800 zł 30 % 70 % 30 % 20 %
4.801   – 5.600 zł 650 zł 35 % 65 % 35 % 23 %
Powyżej 5.601 zł 500 zł 40 % 60 % 40 % 25 %

UWAGA !

W sytuacji kiedy procentowa odpłatność za kolonie lub obóz byłaby mniejsza od ustalonego ryczałtu, będzie ona naliczana  w wysokości ryczałtu.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych