1. Wypoczynek dla pracowników, emerytów, rencistów UŁ oraz uprawnionych członków ich rodzin

Wypoczynek pracowników, emerytów, rencistów oraz uprawnionych członków ich rodzin regulowany jest Zarządzeniem Kanclerza UŁ nr 66 z dnia 27-03-2009 (wraz z późniejszymi zmianami) Dokładne informacje zawiera Załącznik nr. 1 do tego zarządzenia.

W Uniwersytecie Łódzkim mogą być dofinansowane następujące formy wypoczynku dla pracowników, emerytów, rencistów UŁ oraz uprawnionych członków ich rodzin:

  • wczasy "pod gruszą"
  • wczasy zakupione indywidualnie

Osoby zainteresowane  dofinansowaniem do wypoczynku  proszone są:

Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku na rok 2020 należy składać w terminie max. do dnia 31 października 2020 r .

 

 

2. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży

Wypoczynek dzieci i młodzieży regulowany jest Zarządzeniem Kanclerza UŁ nr 66 z dnia 27-03-2009 (wraz z późniejszymi zmianami). Dokładne informacje zawiera Załącznik nr. 2 do tego zarządzenia.

W Uniwersytecie Łódzkim może być dofinansowany wypoczynek letni (kolonie/obóz) oraz wypoczynek zimowy (zimowisko) dla dzieci i młodzieży zakupiony indywidualnie przez osobę uprawnioną do korzystania z ZFŚS.

Osoby zainteresowane tą formą dofinansowania proszone są wypełnienie:

Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży należy składać w terminach:

  • wypoczynek letni - kolonie i obozy w roku 2019 max. do dnia 30.04. 2020r.
  • wypoczynek zimowy - zimowiska w roku 2020 max. do dnia 30.11.2020r.

 

 

TABELA DOFINANSOWAŃ DLA WCZASÓW "POD GRUSZĄ" ,WCZASÓW ZAKUPIONYCH INDYWIDUALNIE ORAZ KOLONII I OBOZÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZGODNIONYCH ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI NA ROK 2020

 

Max. koszt skierowania na wczasy zakupione indywidualnie w kraju i za granicą wynosi 1.800,00 zł
Max. koszt skierowania na kolonie, obóz w kraju wynosi 1.500,00 zł
Max. koszt skierowania na kolonie, obóz za granicą wynosi 1.750,00 zł
Max. koszt skierowania na zimowiska wynosi 1.200,00 zł

 

Dofinansowania do wczasów dla pracowników UŁ oraz do kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży dotyczą zarówno wyjazdów krajowych jak i zagranicznych. Podstawą wypłaty dofinansowania jest faktura wystawiona przez Biuro organizujące wyjazd.

 

Przychód brutto na osobę

Wysokość dofinansowania do wczasów "pod gruszą" na osobę

% dofinansowania do wczasów zakup ind.

% dofinansowania do wypoczynku dzieci -wyjazd 1-go dziecka

% dofinansowania do wypoczynku dzieci -wyjazd 2-ki dzieci

Do 1.600 zł

1.250 zł

90 %

opłata ryczałtowa - 100 zł

opłata ryczałtowa - 100 zł

1.601 - 2.400 zł

1.100 zł

85 %

90 %

94 %

2.401 - 3.200 zł

1000 zł

80 %

80 %

88 %

3.201 - 4.000 zł

900 zł

75 %

75 %

85 %

4.001 - 4.800 zł

800 zł

70 %

70 %

80 %

4.801 - 5.600 zł

650 zł

65 %

65 %

77 %

Powyżej 5.601 zł

500 zł

60 %

60 %

75 %

 

UWAGA ! W sytuacji kiedy procentowa odpłatność za kolonie lub obóz byłaby mniejsza od ustalonego ryczałtu, będzie ona naliczana w wysokości ryczałtu.