Niedziela, 26 czerwca 2022, tydzień nieparzysty (25)

Strona główna

REKREACJA

Rekreacja


Zasady i tryb dofinansowania działalności rekreacyjno-sportowej reguluje Zarządzenie Kanclerza UŁ nr 66 z dnia 27-03-2009 (wraz z późniejszymi zmianami), dokładne informacje zawiera Załącznik nr. 5.

 

Osoby zainteresowane tą formą dofinansowania proszone są o wypełnienie i złożenie:

 

Szanowni Państwo,

Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie programem sportowo-rekreacyjnym jaki oferuje Uniwersytet Łódzki dla swoich pracowników, informujemy, że przeprowadzono postępowanie przetargowe w ramach którego zawarto umowę z firmą Vanity Style na okres 01.07.2019 – 30.06.2021 r. 

Obecnie obowiązująca cena karty FitProfit to 64 zł za pełen zakres usług oraz 19 zł za karnet basenowy dla dzieci do 15 roku życia.

Odpłatność z tytułu nabycia karnetu przedstawia poniższa tabela.

 

TABELA DOFINANSOWAŃ DO KART FITPROFIT od 01.07.2019 r.

Przychód brutto na osobę

Karta imienna pełen zakres usług

Karta basenowa dla dziecka do 15 roku życia

odpłatność pracownika

dofinans. UŁ

Odpłatność

os. tow./ dziecka – karta pełna

 

dofinans. UŁ

odpłatność pracownika

dofinans. UŁ

Do 4.000,00 zł/m-c

24 zł/m-c

40 zł/m-c

44 zł/m-c

20 zł/m-c

4 zł/m-c

15 zł/m-c

Powyżej 4.000,00 zł/m-c

34 zł/m-c

30 zł/m-c

54 zł/m-c

10 zł/m-c

9 zł/m-c

10 zł/m-c

 

Zasady otrzymania kart i korzystania z nich są następujące:

  1. Obecnie obowiązujące karty FitProfit zachowują ważność. Pracownikowi, który nie zgłosi rezygnacji z korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych, zostanie z dniem 1 lipca br naliczona nowa odpłatność (na podstawie przychodów za rok 2017). W ramach nowej umowy naliczanie odpłatności za karty następuje z góry, co spowoduje jednorazowo podwójne potrącenie w m-cu czerwcu z dołu oraz lipcu z góry.
  2. Pracownik, który nie posiada karty może wystąpić o jej nabycie dla siebie i jednego uprawnionego członka rodziny*. Należy w tym celu złożyć wniosek (przedstawiając przychody za rok 2018) w Dziale Spraw Socjalnych ul. Narutowicza 68 Łódź, pok. 11 do 10 dnia każdego miesiąca z możliwością korzystania z usług od m-ca następnego. Aby móc skorzystać z usług od 1 lipca br należy złożyć wniosek do 10 czerwca br.
  3. Warunkiem wykupienia karty dla członka rodziny jest zakup karty dla wnioskodawcy.
  4. Liczba kart jest ograniczona; nabycie karty możliwe będzie w dowolnym czasie trwania umowy, aż do wyczerpania posiadanych przez UŁ kart.
  5. Możliwe są rezygnacje z korzystania z usług, które należy zgłaszać do Działu Socjalnego do 10 dnia każdego miesiąca.
  6. Po odbiór imiennej karty, należy zgłaszać się do Działu Spraw Socjalnych od 25 dnia każdego miesiąca.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 42 635 41 83.

* Przez członka rodziny rozumie się współmałżonka oraz dzieci do ukończenia 18 roku życia, a także jeśli kształcą się do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

 

 


 

KARTY SPORTOWO-REKREACYJNE - pozostałe komunikaty

 

Informujemy, iż TYLKO Emeryci/ Renciści UŁ mogą skorzystać  z dofinansowania do karnetu zakupionego indywidualnie na basen oraz skorzystać z dofinansowania na karnety zakupione indywidualnie w CWFiS przy ul. Styrskiej na zajęcia rekreacyjne (gimnastyka zdrowotna, siłownia, yoga, aerobic).

Aby skorzystać z dofinansowania do zajęć rekreacyjnych odbywających się w CWFiS, należy samodzielnie wykupić karnet i przedstawić imienną fakturę w Dziale Spraw Socjalnych.

Wysokość dofinansowań dla emerytów i rencistów UŁ realizowana jest w oparciu o tabele dofinansowań na dany rok kalendarzowy ustaloną przez Kanclerza UŁ w uzgodnieniu z uczelnianymi organami związków zawodowych (Regulamin § 9 pkt 7 oraz załącznik nr 5 pkt 4 i 9).

 

TABELA DOFINANSOWAŃ DO KARNETÓW ZAKUPIONYCH INDYWIDUALNIE NA PŁYWALNIACH MIEJSKICH ORAZ DO ZAJĘĆ REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CWFIS PRZY UL. STYRSKIEJ (DOTYCZY EMERYTÓW UŁ) W ROKU 2019

Przychód brutto na osobę % dofinansowania % odpłatności
do 2400,00 zł 55% 45%
2401,00 - 4000,00 zł 50% 50%
4001,00 - 5600,00 zł 45% 55%
powyżej 5601,00 zł 40% 60%

 

 

 

 

Do góry ^^
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2014 Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
strony internetowe Łódź